Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training- coaching en adviesopdrachten tussen Leadership Solutions en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Leadership Solutions acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Leadership Solutions, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.
 3. Leadership Solutions draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en Leadership Solutions.
 4. In beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aard van de opdracht en de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Leadership Solutions werkt niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid.
 5. Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en ondersteuning behoudt Leadership Solutions het recht voor adviseurs van Leadership Solutions, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee-assistent bij trainingen en bij de uitvoering van onderzoeks- en advieswerkzaamheden te laten functioneren.

2 Grondslag offertes

Offertes van Leadership Solutions zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Leadership Solutions zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3 Overeenkomsten

 1. Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Leadership Solutions komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan Leadership Solutions.
 2. In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door Leadership Solutions, worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en de door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.

4 Annulering

 1. In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen opdracht zal de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, door Leadership Solutions in rekening worden gebracht.
 2. In geval van annulering van een overeengekomen trainingopdracht gelden de volgende regelingen:
  1. Annulering tot 8 weken voor aanvangsdatum: 0% van het voor de training overeengekomen totaaltarief, behoudens reeds gemaakte administratie- en aantoonbare overige kosten door Leadership Solutions.
  2. Annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum: 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief plus reeds gemaakte administratie- en aantoonbare overige kosten door Leadership Solutions.
  3. Annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum: 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief plus reeds gemaakte administratie- en aantoonbare overige kosten door Leadership Solutions.
  4. Annulering vanaf 2 weken voor aanvangsdatum: 100% van het voor de training overeengekomen totaaltarief, opdrachtgever mag een vervangende deelnemer sturen bij de ingekochte training.
  5. Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
  6. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de datum van een e-mail.
 3. Bij annulering van de deelname aan een training met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.
  1. Annulering tot een maand voor de aanvangsdatum: 50% van de aan de training gebonden kosten.
  2. Annulering tussen een maand en veertien dagen voor de aanvangsdatum: 75% van de aan de training gebonden kosten.
  3. Annulering binnen veertien dagen voor de aanvangsdatum: 100% van de aan de training gebonden kosten inclusief de arrangementskosten.

5 Tarieven en kosten van de opdracht

 1. Incompany Trainingen
  De kosten voor trainingen hebben een vast dagtarief en zijn direct opvraagbaar per training, tenzij tussen partijen een afwijkend tarief is overeengekomen. Alle arrangementskosten voor locatiehuur, eten, drinken en overnachten zijn exclusief en komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Het tarief voor een training wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De kosten voor voorbereiding en uitvoering zijn bij het totaalbedrag van de training inbegrepen.
 3. Overige opdrachten
  De kosten voor onderzoeks- en advieswerkzaamheden worden berekend per dagdeel (=ochtend, middag of avond). Deze tarieven kunnen halfjaarlijks worden aangepast. Het tarief wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

6 Betalingsvoorwaarden

 1. Wijze en tijdstip van facturering geschiedt in overleg met de opdrachtgever en wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging, zowel bij trainingen als bij onderzoeks- en advieswerkzaamheden. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Reclames tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
 2. Indien Leadership Solutions voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden moet inschakelen, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Leadership Solutions mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

7 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het training-, advies- of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Leadership Solutions. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van Leadership Solutions. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht modellen en technieken in te zetten voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Assessments zijn bestemd voor éénmalig gebruik en mogen niet voor hergebruik worden ingezet. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8 Aansprakelijkheid

Leadership Solutions is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de organisatie en haar rechtsopvolgers van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de aantoonbare schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Leadership Solutions voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, vanaf het moment van het intreden van die schade. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste maand. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

9
Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.